Algemene voorwaarden De Oosterpoort

Algemene voorwaarden en huisregels

Voor alle bezoekers van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg gelden de Algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
> Bekijk de algemene voorwaarden

Garderoberegelement De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen
> Bekijk ons garderoberegelement

Huisregels De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen:

Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om een bezoek aan ons theater voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van onze medewerk(st)ers zijn hierop gericht, u dient deze dan ook op te volgen. Als u onze huisregels overtreedt, kunnen wij u (direct) de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.

Geluid

Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt in ons theater meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. Wij verkopen  tegen een redelijk tarief goedgekeurde gehoor bescherming.

Geen ongewenste intimiteiten,  agressie of racisme
Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen, bedreiging en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en kunnen leiden tot ontzegging van de toegang.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of in strijd met het karakter van het evenement gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en mogelijk ontzegging van de toegang.

Cameratoezicht
In ons bedrijf hangen (video)camera’s voor toezicht. Door ons theater te bezoeken, stemt u ermee in dat er opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Toegangs-/leeftijdscontrole is mogelijk
Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren en / of uw tas(sen) controleren. Deze controle is dan verplicht. Daarnaast kunnen wij u vragen uw legitimatiebewijs te tonen. Beslissingen van een controleur zijn bindend.

Beeld- en geluidsopnames
Het maken van beeld- en geluidsopnames is niet toegestaan, tenzij anders vermeld. Geluidsapparatuur en (professionele) camera-, video- en fotoapparatuur is alleen met perspas toegestaan.

Mobiele telefoons
U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen. Ook het bekijken van het scherm tijdens voorstellingen en concerten is hinderlijk voor anderen.

Geen wapens
Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Treffen wij toch een wapen aan, dan waarschuwen we de politie en volgt ontzegging van de toegang.

Geen drugs
U mag geen hard- of softdrugs gebruiken of deze in uw bezit hebben. U mag ze ook niet op zak hebben. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt ontzegging van de toegang.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.

Roken
Ons theater is rookvrij. U mag wel roken in de daartoe aangewezen ruimtes, te herkennen aan het logo. Indien u het wettelijke rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Meenemen van eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee het gebouw naar binnen nemen.

Alcoholgebruik
Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder 18 jaar
Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzeggen van de toegang.

Leeftijdsgrens kinderen
Wij behouden ons het recht om bij jeugdvoorstellingen geen toegang te verlenen aan kinderen die niet voldoen aan de leeftijdsgrens. Ook bij andere voorstellingen kunnen wij te jonge kinderen niet toelaten.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toestaan, met uitzondering van blinde geleide- en hulphonden.

Kortingen collegekaart
Korting op vertoon van de collegekaart geldt alleen voor personen jonger dan 29 jaar.
Indien u bij de kaartcontrole uw pas niet kunt laten zien, kunt u niet met een kortingskaart naar binnen. Bij de kassa kunt u vervolgens bijbetalen, om de voorstelling of het concert bij te wonen.

Onze eigendommen
U mag eigendommen van onze theaters niet mee naar buiten nemen, bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie. Dat geldt ook voor flessen, glaswerk en lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Garderobe:
Bij gebruik van de garderobe is ons garderobe reglement van toepassing.

Verloren en gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een medewerk(st)er in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor ons theater niet aansprakelijk stellen, tenzij bij de garderobe afgegeven, zie daarvoor het garderobe reglement.

E-mail
Voor elke e-mail vanuit De Oosterpoort & de Stadsschouwburg gestuurd, geldt de volgende disclaimer: De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk (uiterlijk binnen 2 weken na een evenement) aan een medewerker van De Oosterpoort of de Stadsschouwburg, misschien kunnen we dit meteen ter plekke oplossen.
Klachten kunt u bij ons ook melden via het klachtenformulier.